12 września 2018 r., o godz. 14.30, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/rDhteFSFapU” ]

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji w latach 2016-2017 „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Radymna na lata 2015-2019”.
 7. Informacja o stanie przygotowań samorządowych jednostek oświatowych do realizacji zadań związanych  z rozpoczęciem roku szkolnego /dyrektorzy jednostek oświatowych/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2018 rok – projekt 5.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu – projekt 1.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radymno – projekt 2.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu – projekt 3.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania nieruchomości w trybie przetargu – projekt 4.
 13. Wnioski i zapytania Radnych.
 14. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 15. Komunikaty i ogłoszenia.
 16. Zakończenie obrad sesji.