17 października 2018 r., o godz. 14.30, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/t-CWZIzr4QY” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z wykonania budżetu Miasta Radymna za I półrocze 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2018 rok – projekt 4.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2018 rok – projekt 5.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – projekt 1.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Radymno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 – projekt 2.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – projekt 3.
 12. Wnioski i zapytania Radnych.
 13. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 14. Komunikaty i ogłoszenia.
 15. Zakończenie obrad sesji.