29 listopada 2018 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się II sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/Vym5IsKcteg” ]

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na  terenie Miasta Radymno na rok 2019 – projekt 2.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Radymna – projekt nr 3.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymno – projekt nr 4.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny eksploatacji kruszywa Radymno – Wschód” – projekt nr 5.
 8. Wnioski i zapytania Radnych.
 9. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 10. Komunikaty i ogłoszenia.
 11. Zakończenie obrad sesji.