28 grudnia 2018 r., o godz. 13.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się IV sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/Wc90cQvR0Rg” ]

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 10 grudnia 2018 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymno o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2019 rok.
  6a) przedstawienie Radzie projektu uchwały,
  6b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2019 r.,
  6c) opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Radymnie,
  6d) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2019 r.,
  6e) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2019 r.,
  6f) głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno.
  7a) przedstawienie Radzie projektu uchwały,
  7b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno na lata 21019-2033.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok – projekt IV-27.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
  w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt IV-20.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt IV-21.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radymna na lata 2019-2020 – projekt IV-23.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 – projekt IV-24.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Informacje i komunikaty.
 9. Zakończenie obrad części roboczej sesji.
 10. Część uroczysta sesji – sala ANMAR w Radymnie, godz. 15.00.