Kwalifikacja wojskowa

wpis w: Aktualności | 0

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani są:

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  1. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą studia wyższe na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, weterynaria, psychologia i ratownictwo medyczne oraz szkół policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii, jeżeli nie po­siadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej.

Mężczyźni podlegający kwalifikacji wojskowej, zamieszkali stale lub przebywający na pobycie czasowym trwającym ponad trzy miesiące na terenie Miasta Radymna, obowiązani są stawić się 18 lutego 2019 r. przed Burmistrzem Miasta Radymna, Powiatową Komisją Lekarską w Jarosławiu, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Jarosławiu, w budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych „Bursy Międzyszkolnej” przy ul. Reymonta 1 w Jarosławiu.

Kobiety podlegające kwalifikacji wojskowej obowiązane są stawić się przed ww. organami 13 marca 2019 r. od godz. 8.00.