31 stycznia 2019 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się V sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/dvwTIOr_-I8″ ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o stanie realizacji inwestycji miejskich.
 7. Informacja Dyrektora MOK na temat realizacji planu pracy za 2018 r. oraz plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury na 2019 r.
 8. Informacja Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej na temat realizacji planu pracy za 2018 r. oraz plan pracy MBP na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Radymno w prawo własności tych gruntów – projekt V/28.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w Radymnie – projekt 27.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Radymno od Powiatu Jarosławskiego zadania publicznego w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie miasta Radymno, w roku 2019 – projekt V/29.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Radymna – projekt V-31.
 13. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej w Radymnie na rok 2019 – projekt V-30.
 14. Wnioski i zapytania Radnych.
 15. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 16. Komunikaty i ogłoszenia.
 17. Zakończenie obrad sesji.