12 marca 2019 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/fXFYsCluxD4″ ]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2019 rok – projekt VI/33.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymna w 2019 roku – projekt VI/32.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Radymna – projekt VI/34.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Mieście Radymno „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023– projekt VI-35.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt VI-36.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy – projekt VI-37.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Radymnie nr XLI/266/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Miasta Radymna – projekt VI-38.
 14. Wnioski i zapytania Radnych.
 15. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 16. Komunikaty i ogłoszenia.
 17. Zakończenie obrad sesji.