11 czerwca 2019 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/-CwfPbJTcbk” ]

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Teleopieka w Mieście Radymno” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII: Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Regionalnego Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – projekt IX/63.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymna do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019. – projekt IX/64.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok – projekt IX/65.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok – projekt IX/66.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt IX/67.
  8. Zakończenie obrad sesji.