28 czerwca 2019 r., o godz. 13.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się X sesja Rady Miasta

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/8Kwt7_lLDwM” ]

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. „Raport o stanie Miasta Radymno – 2018” – rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty nad raportem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Radymna – projekt X/68.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radymna za rok 2018 – projekt X/69.

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2018 rok.
2) Sprawozdanie finansowe Miasta Radymna za rok 2018.
3) Informacja o stanie mienia Miasta Radymna.
4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radymna.
5) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok.
6) Dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Radymna za 2018 rok – projekt X/70.

1) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za wykonanie budżetu w 2018 r.
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymno o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za 2018 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok – projekt X-73.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność  Gminy Miejskiej Radymno – projekt X/71.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – projekt X-72.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Radymna – projekt X-74.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Radymna na rok 2019– projekt X-75.
 6. Informacja na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie Miasta Radymna (NZOZ Ars Medica w Radymnie i Centrum Medyczne Radymno).
 7. Informacja Burmistrza Miasta o współpracy Miasta Radymna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 8. Ocena stanu przygotowania kąpieliska w Radymnie i zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie Miasta.
 9. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 10. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zapytania.
 13. Zakończenie obrad sesji.