Podczas piątkowej sesji Rada Miasta jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 r. W czasie obrad debatowano nad raportem o stanie Miasta za 2018 r., sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu. Radni zapoznali się również z informacjami na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie Miasta oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.