Lokalna Grupa Działania „Z tradycją w nowoczesność” przystąpiła do XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych i w roku akademickim 2019/2020 planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz miasta Radymna.

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.

Aby ubiegać się o stypendium, należy spełnić następujące warunki:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r., być maturzystą z 2019 r. i osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest tutaj),
  • zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  • mieszkać (być zameldowanym) na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców nie krócej niż 2 lata,
  • pochodzić z rodziny, której dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej nie jest wyższy niż 1 688 zł brutto –  dochód  wyliczony z czerwca 2019 r., (do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z niepełnosprawnością dziecka),
  • posiadać rekomendację LGD „Z tradycją w nowoczesność”.

Więcej informacji na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/, a także w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu, e-mail: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com, nr tel. 16 621 90 65.

Do pobrania: