Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowegoMój Prąd”.

Cel programu: zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych; nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Beneficjenci: osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Wnioski należy składać w terminie od 30 sierpnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Forma dofinansowania: Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Wzory wniosków, niezbędne dokumenty oraz więcej informacji na stronie http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/