26 listopada 2019 r., o godz. 15.00, w Sali
Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XV sesja Rady Miasta

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/VrHoW-0Zk8s” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Radymna – projekt XV/100.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt XV/104.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Radymna – projekt XV-99.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania komisji doraźnej – projekt XV-97.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 im. bpa Ignacego Krasickiego w Radymnie – projekt XV-98.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Radymna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020 – projekt XV-101.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 – projekt XV-102.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Radymnie – projekt XV-103.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Miasta Radymna – projekt XV-105.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, zatrudnionych
  w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radymno.– projekt XV-108.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt XV-109.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Radymna w roku szkolnym 2018/2019.
 16. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 17. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zapytania.
 20. Zakończenie obrad sesji.