W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  Burmistrz Miasta Radymna informuje, że w myśl przepisu art. 6c ust. 2c w/w ustawy przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W świetle niniejszego przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych z terenu Miasta Radymna, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w systemie gospodarki odpadami zorganizowanym przez Miasto Radymno lub z niego wystąpić.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zamierzają wystąpić z systemu winni, w terminie do 31 grudnia 2019 r. złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu.

Ponadto złożenie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu skutkować będzie obowiązkiem zawarcia z dniem 1 stycznia 2020 r. umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej z zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Radymna, uwzględniającej wymogi określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radymna.

* Nieruchomości niezamieszkałe to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne ( tj. placówki oświatowe, obiekty sakralne, działki rekreacyjne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, gastronomiczne, produkcyjne, lokale handlowe, sklepy, obiekty i tereny użyteczności publicznej, itp.).

Do pobrania: