19 grudnia 2019 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/M5dKDIUaX2o” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2020 rok – projekt 106.
 • 4a) przedstawienie Radzie projektu uchwały;
 • 4b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2020 r.;
 • 4c) opinie komisji stałych Rady Miasta Radymna;
 • 4d) opinia Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Radymna w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2020 r.;
 • 4e) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2020 r.;
 • 4f) głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 107.
 • 5a) przedstawienie Radzie projektu uchwały;
 • 5b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 r.– projekt XVII/113.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 r.– projekt XVII/116.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radymna – projekt XVI/110.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klubie Senior +, funkcjonującego na terenie Miasta Radymna – projekt XVII-114.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Radymno w roku szkolnym 2019/2020– projekt XVII-115.
 6. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych
 7. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zapytania.
 10. Zakończenie obrad sesji.