11 lutego 2020 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Radymna

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/T8i7MSw3AJw” ]

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie deklaracji w sprawie uczczenia Jubileuszu 30-lecia Samorządu Terytorialnego – projekt 1D/XIX.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.– projekt 5/XIX.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Radymno oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – projekt 1/XIX.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego – projekt 2/XIX.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Radymno w roku szkolnym 2019/2020 – projekt 3/XIX.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymna w 2020 roku – projekt 4/XIX.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radymno – projekt 6/XIX.
 11. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych
 12. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zapytania.
 15. Zakończenie obrad sesji.