Miasto Radymno zamierza w 2020 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Radymna. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie 100% kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz z budżetu Miasta Radymna.

W ramach zadania zostaną pokryte w całości koszty związane z odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zwierających azbest, zdeponowanych na posesjach.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Zainteresowane osoby, które chciałyby usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich nieruchomości, korzystając z dotacji na ten cel, mogą w terminie do 30 kwietnia 2020 r. składać wnioski w Urzędzie Miasta Radymna. Wnioski i wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pok. nr 2.

Z uwagi na to, że liczba wniosków realizowanych w 2020 roku jest zależna od wysokości kwoty uzyskanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej w Rzeszowie, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta pod numerem 16 628 24 17 wew. 40.

Dokumenty do pobrania: