23 czerwca 2020 r., o godz. 12.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XXII sesja Rady Miasta Radymna

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/7JknVPsZQEM” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. „Raport o stanie Miasta Radymno – 2019” – rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty nad raportem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Radymna – projekt XXII/22.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radymna  za rok 2019 – projekt XXII/23:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2019 rok;
2) sprawozdanie finansowe Miasta Radymna za rok 2019;
3) informacja o stanie mienia Miasta Radymna;
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radymna;
5) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok;
6) dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Radymna za 2019 rok – projekt XXII/24:

1) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymna za wykonanie budżetu w 2019 r.;
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za 2019 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.– projekt XXII/25.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat dotychczasowemu najemcy– projekt XXII/26.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” wniesionej przez POLSKA WOLNA OD 5G KOALICJA – projekt XXII/21.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o współpracy Miasta Radymna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 5. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 6. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zapytania.
 9. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U.2020.713 t.j.] w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Do pobrania: