Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Program realizowany będzie w latach 2020-2024.

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Wnioski o dofinansowanie dostępne do pobrania po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta.

Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (na Portalu Beneficjenta) oraz papierowej (przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów).

Wszelkie informacje zamieszczane są na Portalu Beneficjenta. Prosimy, aby Państwo korzystali z tej formy pozyskiwania informacji na temat Programu „Moja Woda”.

W przypadku kwestii trudnych, budzących wątpliwości możliwy jest kontakt telefoniczny z następującymi osobami w godzinach:

 1.   8.00 – 10.00 Natalia Szylar Walat – tel. 17 853 63 61, wew. 124, natalia.szylar@wfosigw.rzeszow.pl
 2. 10.00 – 12.00 Daniel Paściak – tel. 17 853 63 61, wew. 134, daniel.pasciak@wfosigw.rzeszow.pl
 3. 12.00 – 14.00 Magdalena Chmaj-Worosz – tel. 17 853 63 61, wew. 121, magdalena.chmaj@wfosigw.rzeszow.pl
 4. 14.00 – 15.30 Przemysław Belczyk – tel. 17 853 63 61, wew. 128, przemyslaw.belczyk@wfosigw.rzeszow.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w „Programie priorytetowym Moja woda” oraz „Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024” i są dostępne tutaj: Wymagana dokumentacja.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione za pomocą Portalu Beneficjenta i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w Portalu Beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z Portalu.
 2. Po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny w menu jako pozycja „PROGRAMY I KONKURSY” odnośnik „Formularze wniosków” lub pozycja menu „MOJA WODA” odnośnik „– Formularz wniosku –„. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” – dostępnej w Portalu Beneficjenta,
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:
  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów

  w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii zaleca się przesłanie wniosku o dofinansowanie na adres WFOŚiGW w Rzeszowie poprzez polską placówkę pocztową.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Do poprawnego wypełnienia aktywnego formularza wniosku konieczne jest zainstalowanie na komputerze darmowego programu Adobe Reader DC w najnowszej wersji. Proszę nie używać innych programów do wypełniania formularza wniosku.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez Portal Beneficjenta oraz stronę internetową www.bip.wfosigw.rzeszow.pl.