3 września, o godz. 14.00 w Sali Narad Urzędu Miasta Radymna
odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie przygotowań samorządowych jednostek oświatowych do realizacji zadań związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.– projekt XXIV/43.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt XXIV/37.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt XXIV/38.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Radymno oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – projekt XXIV/39.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/151/2020 Rady Miasta Radymna z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – projekt XXIV/40.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno, w trybie bezprzetargowym – projekt XXIV/41.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radymna – projekt XXIV/42.
 12. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 13. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zapytania.
 16. Zakończenie obrad sesji.

[kad_youtube url=”https://youtu.be/cCIq1hqpBzk” ]