Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu drugiej edycji rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • bezpłatne wsparcie szkoleniowe,
 • wsparcie finansowe w wysokości 23 050,00 PLN,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 500,00 PLN/miesięcznie w łącznej kwocie 30 000,00 PLN.

Projekt kierujemy do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym: osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest:

 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
 • rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektarów przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

NA ETAPIE REKRUTACJI do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

 • rolników i członków ich rodzin mających gospodarstwa do 2 hektarów przeliczeniowych zarejestrowanych w PUP (tj. osób, które zadeklarują przejście z systemu KRUS do ZUS po zarejestrowaniu działalności) – 6 punktów,
 • osób długotrwale bezrobotnych2 punkty,
 • osób niskowykwalifikowanych2 punkty,
 • osób po 50 roku życia1 punkt,
 • osób z niepełnosprawnościami1 punkt,
 • rodziców/opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat – 6 punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz metodologii przyznawania punktów określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, w tym przede wszystkim osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne i członków ich rodzin, kobiety oraz rodziców/ opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat.

UWAGA !

Ze względu na pandemię koronawirusa, DOKUMENTY REKRUTACYJNE można dostarczać POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB KURIEREM w trakcie trwania rekrutacji od 28 września do 12 października 2020 r. na adres:

Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15 pok. 208, 39-400 Tarnobrzeg
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej www.odpomysludosukcesu.pl w zakładce DO POBRANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM PROJEKTU:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 533 399 366 lub 533 399 356

CELEM PROJEKTU jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 54 Kobiet oraz 36 Mężczyzn bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących województwo podkarpackie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz utworzenie 85 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca stycznia 2022 roku.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 4 235 654,12 PLN