ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2020
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JAROSŁAWIU
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt w powiecie jarosławskim.
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się co następuje:
§  1. 
Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości: Łazy, gmina Radymno, obejmujący miejscowości: Duńkowice, Łazy, Michałówka w gminie wiejskiej Radymno, część miasta Radymno położona na północ od drogi krajowej nr 94 do jej przecięcia z ulicą Słowackiego i dalej ulicą Słowackiego do jej przecięcia się z ulicą Lwowską i dalej ulicą Lwowską do drogi krajowej 94 i dalej drogą krajową 94 oraz miejscowości: Laszki, Piaski, Wysocko, Wietlin III, Charytany i Wietlin Pierwszy w gminie Laszki. Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt oznacza się tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.

 

§ 2. 

Na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt, o którym mowa w § 1, nakazuje się:

  1. trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
  2. umieszczenie przy drogach publicznych tablic ostrzegawczych, o których mowa w § 1.

§ 3. 

Na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

  1. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych zwierząt;
  2. przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę z terenu i na teren obszarów zagrożonych bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarosławiu.
§ 4. 
Do wykonania nakazu wymienionego w § 2 pkt 2 zobowiązuje się: Wójta Gminy Radymno, Burmistrza Miasta Radymno oraz Wójta Gminy Laszki.
§ 5. 
Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.
§ 6. 
Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radymno, Urzędzie Miasta Radymno, Urzędzie Gminy Laszki oraz w miejscowościach na obszarze zagrożonym.
§ 7. 
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.