19 listopada 2020 r., o godz. 14:00 w Sali Kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Radymna

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.– projekt XXVI/60.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Radymna- projekt XXVI/59.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt XXVI/51.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi – projekt XXVI/52.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Radymno w roku szkolnym 2020/2021 – projekt XXVI/54.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Radymna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021 – projekt XXVI/55.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości – projekt XXVI/56.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie – projekt XXVI/57.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie – projekt XXVI/53.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Radymno od Powiatu Jarosławskiego zadania publicznego w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie miasta Radymno w roku 2021 – projekt XXVI/58.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/ 2020.
 15. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta Radymna.
 16. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 17. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zapytania.
 20. Zakończenie obrad sesji.

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/Ttz6HJo7UJo” ]