30 grudnia 2020 r., o godz. 14.00, w Sali Kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie
odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Radymna

 

Nagrania archiwalne dostępne są pod adresem

https://esesja.tv/transmisja/11862/sesja-rady-w-dniu-sroda-30-grudnia-2020.htm

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zamian w budżecie miasta na 2020 r. – projekt 77/XXVIII.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 78/XXVIII.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2021 rok – projekt 79/XXVIII.
  6a) przedstawienie Radzie projektu uchwały;
  6b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2021 r.;
  6c) opinie komisji stałych Rady Miasta Radymna;
  6d) opinia Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Radymna w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2021 r.
  6e) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2021 r.;
  6f) głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 80/XXVIII.
  7a) przedstawienie Radzie projektu uchwały;
  7b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 – projekt 75/XXVIII.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radymna na lata 2021 – 2022 – projekt 75/XXVIII.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Radymna na lata 2020 – 2023” – projekt 81/XXVIII.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków – projekt 82/XXVIII.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2020 Rady Miasta Radymna z dnia 1 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radymna – projekt 83/XXVIII.
 13. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 14. Informacje i interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 15. Wolne wniosku i informacje.
 16. Zapytania
 17. Zakończenie obrad sesji.