Podatek rolny

Wylicza się go na podstawie średniej ceny skupu żyta, która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. [M. P. z 2020 r. poz. 982]).

Oznacza to, że stawka podatku rolnego na rok 2021 będzie wynosić:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta): 146,3750 zł,
 2. dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta): 292,7500 zł.
Podatek leśny

Wylicza się go na podstawie ceny sprzedaży drewna która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wynosi 196,84 zł za 1 m3 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. [M. P. z 2020 r. poz. 983]).

Oznacza to, że stawka podatku leśnego na rok 2021 będzie wynosić:

 1. od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna): 43,3048 zł
Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 wynoszą:

 • od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,83 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,43 zł od 1 m2 powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 0,43 zł od 1 m2 powierzchni,
 • od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych: 0,72 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 22,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 5,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 6,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 • od budowli:
 1. związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – 0,7% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 2. związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 0,7% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 3. pozostałych – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2021 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązująca od dnia 6 września 2019 r. zmieniła zakres obowiązków właścicieli nieruchomości. Od 01.01.2020 r. właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w gminach poprzez zbieranie w SPOSÓB SELEKTYWNY powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą Uchwały Rady Miasta Radymna:

 • XVI/111/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień;
 • XVII/113/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień;
 • XVI/112/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji
 • XVII/114/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji
Wysokość stawek za odbiór odpadów komunalnych:

 1. Dla nieruchomości zamieszkałych:

 • 26,00 zł/os/m-c, stawka opłaty podstawowej w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • 1,00 zł/os/m-c, wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości.

 • 52,00 zł/os/m-c – stawka opłaty podwyższonej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Burmistrz na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

UWAGA!

W przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, firma odbierająca odpady komunalne nie będzie odbierać od właścicieli nieruchomości BIOODPADÓW.

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych w zależności od ilości powstałych i odebranych odpadów:

 • pojemność 40 l – 5,50 zł
 • pojemność 60 l – 8,00 zł
 • pojemność 80 l – 11,00 zł
 • pojemność 120 l – 16,50 zł
 • pojemność 240 l – 33,50 zł
 • pojemność 1100 l – 155,00 zł
 • pojemność 7000 l – 987,00 zł

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 • pojemność 40 l – 11,00 zł
 • pojemność 60 l – 16,00 zł
 • pojemność 80 l – 22,00 zł
 • pojemność 120 l – 33,00 zł
 • pojemność 240 l – 67,00 zł
 • pojemność 1100 l – 310,00 zł
 • pojemność 7000 l – 1974,00 zł

 

Terminy składania deklaracji:

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem okoliczności śmierci mieszkańca nieruchomości. Powyższą deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od daty zdarzenia.

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie Gminy Miejskiej Radymno wprowadzony zostanie system identyfikacji odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców. Kody QR będą potwierdzeniem segregacji odpadów przez mieszkańców oraz stanowić będą informację o ilości i rodzaju odpadów odbieranych z terenu danej nieruchomości. System ten polegał będzie na wykorzystaniu kodów QR, które obowiązkowo będą naklejane przez mieszkańców w widocznym miejscu na każdy wypełniony odpadami worek. Kody QR będą indywidualne i przypisane do konkretnej nieruchomości, dlatego też nie należy ich pożyczać ani wymieniać się z innymi osobami. Kody zostaną dostarczone wraz z  decyzjami wymiarowymi na rok 2021.

W przypadku wykorzystania dostarczonego pakietu kodów QR przypisanego do danej nieruchomości, należy skontaktować się telefonicznie z Referatem Finansowym (tel. 16 628-24-17 wew. 29) w celu zgłoszenia zapotrzebowania na dodatkową ilość kodów oraz ustalenia terminu ich odbioru.

Do pobrania: