11 lutego 2021 r., o godz. 14.00
odbędzie się XXIX sesja Rady Miasta Radymna
posiedzenie zdalne

Transmisja dostępna jest tutaj.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Narodowego Programu Szczepień – Wojewoda Podkarpacki.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Radymna na rok 2021 – projekt 1/XXIX.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Radymna na rok 2021 – projekt 2/XXIX.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymna – projekt 3/XXIX.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/164/2020 Rady Miasta Radymna z dnia 3 września 2020roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno, w trybie bezprzetargowym – projekt 6/XXIX.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Radymno – projekt 7/XXIX.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radymno – projekt 8/XXIX.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 247/XXXIII/2010 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu – projekt 4/XXIX.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 82/XV/2012 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 16 lutego 2012 roki w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu – projekt 5/XXIX.
 13. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 14. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach komisji.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zapytania
 17. Zakończenie obrad sesji.
Projekty uchwał dostępne są tutaj.