Burmistrz Miasta Radymna informuje mieszkańców o możliwości uzyskania pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

W celu złożenia wniosku konieczna jest:

 • obecność wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej dofinansowaniem,
 • obecność współmałżonka Wnioskodawcy (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim oraz pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej),
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),
 • numer rachunku bankowego Wnioskodawcy,
 • zakres planowanej inwestycji wraz z terminem ich realizacji oraz kosztami,
 • dokument potwierdzający dochód uzyskany w 2019 roku  (np. PIT – 37, PIT – 28) – dla wniosków składanych do 30.04.2021 r.,
 • dokument potwierdzający dochód uzyskany w 2020 roku (np. PIT – 37, PIT – 28)  – dla wniosków składanych od 01.05.2021 r.,
 • znajomość powierzchni całkowitej budynku oraz rok oddania budynku do użytkowania (decyzja pozwolenia na budowę, pozwolenie lub zgłoszenie użytkowania).

Możliwe jest skorzystanie z jednego z dwóch poziomów finansowania:

Podstawowy poziom dofinansowania dla Beneficjentów o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000,00 zł (w przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się).

Podwyższony poziom dofinansowania dla Beneficjentów o dochodzie rocznym w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczającym kwoty:

 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1400,00 zł,
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 1960,00 zł

Dokumentem uprawniającym do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania będzie zaświadczenie wydane przez gminę o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy.

Download

Dodatkowo, w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, to jego roczny przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Programem Priorytetowym, Regulaminem Naboru Wniosku, Instrukcją Wypełniania wniosku (do pobrania poniżej).

Dodatkowo, w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, to jego roczny przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Do pobrania:

Wnioskodawca w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania może skorzystać z listy zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste powietrze”. Może się zdarzyć, że dane urządzenie lub materiał spełnia wymagania a nie został zgłoszony przez producenta Wnioskodawca może umieścić to urządzenie we wniosku o dofinansowanie (ale Beneficjent jest zobowiązany do  dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych programu Czyste Powietrze).

Przed przystąpieniem do realizacji ocieplenia należy indywidualnie obliczyć grubość izolacji za pomocą Kalkulatora Czyste Powietrze.