W związku z wcześniejszą informacją dotyczącą okresu, który uwzględniany jest do obliczania dochodu Wnioskodawcy informujemy, że dla wnioskodawców starających się o podstawowy poziom dofinansowania  Wnioskodawca wpisuje we wniosku dochód roczny wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”. Dokumentem, na podstawie którego wpisywany jest dochód do wniosku, jest ostatnie złożone w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość przeciętnego dochodu w przypadku Wnioskodawców ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania ustalana jest na podstawie dochodów: dla wniosków składanych do 31 lipca 2021 – za rok 2019, dla wniosków składanych od 1 sierpnia 2021 – za rok 2020.

Współwłasność nie ma znaczenia przy wyliczaniu dochodu dla potrzeb Programu Czyste Powietrze.

Przykładowo, jeśli jeden małżonek osiągnął w danym roku dochód 110 tys. zł, a drugi 80 tys. zł, i rozliczają się wspólnie to ich dochód na osobę wynosi 95 tys. zł i uprawnia do otrzymania dofinansowania w Programie Czyste Powietrze.

W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne objęte małżeńską ustawową wspólnością majątkową, ustalając dochód wnioskodawcy liczbę hektarów przeliczeniowych dzieli się na pół.

Nasuwają się również pytania, dotyczące faktu, że dochód uprawniający do podwyższonego poziomu dofinansowania jest również dochodem nie przekraczającym 100 000 zł. Dokumentem uprawniającym do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania jest zaświadczenie wydane przez gminę o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy.

Program określa kwotę dla osób ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania:

  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1400,00 zł (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzą: osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące),
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 1960,00 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca).