Zgodnie z dokumentacją dotyczącą Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, po zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie dotacji, Beneficjent może wystąpić do WFOŚiGW o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac, składając wniosek o płatność. Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia (dotyczy wniosków, których Wnioskodawca chce rozliczać przyznaną dotację w częściach – według określonych zasad – maksymalnie w trzech transzach).

Przy składaniu wniosku o płatność po zrealizowaniu części zadań określonych w umowie dotacji pamiętać należy aby:

– wykazać w pierwszym składanym wniosku o płatność rozliczenie wymiany źródła ciepła oraz potwierdzenie likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła na paliwo stałe, niespełniających warunków programu (źródło ciepła musi spełniać minimum 5 klasę wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5),

– w przypadku przedstawienia do rozliczenia kosztów należących do danej kategorii kosztów kwalifikowanych, w ramach jednego wniosku o płatność należy wykazać wszystkie dokumenty zakupu w ramach tej kategorii. Jest to bardzo ważne ponieważ zgłoszenie ich do rozliczenia w późniejszym wniosku spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

Przez kategorię kosztów kwalifikowanych należy rozumieć np.: kotłownię, kocioł gazowy, pompa ciepła, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, stolarka drzwiowa, tak żeby można było określić kwotę kosztów poniesionych na daną kategorię.

– faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe (dokumenty zakupu) w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwić jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych

– wszystkie dokumenty zakupu dostarczone w formie kserokopii powinny być uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” czytelnym podpisem Beneficjenta i datą. Pozostałe dokumenty (inne niż dokumenty zakupu) nie wymagają uwierzytelnienia.

Należy również pamiętać, że dokumenty zakupu muszą być wystawione imiennie na Beneficjenta lub na Beneficjenta i jego małżonka wspólnie.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty zgodne z załącznikiem nr 2 lub 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (do pobrania poniżej).

Wypłata środków jest dokonywana na podstawie wniosku o płatność prawidłowo wypełnionego przez Beneficjenta.

Wypłata świadczenia dokonana jest w ciągu 30 dni pod warunkiem, że złożony wniosek o płatność nie wymaga uzupełnienia/złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z zasadami programu, w przypadku realizacji prac siłami własnymi w zakresie: instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, wypłata dotacji po złożeniu końcowego wniosku o płatność będzie poprzedzona podczas wizytacji końcowej przed wypłatą ostatniej części dotacji. Do 30 dniowego terminu wypłaty nie wlicza się czasu trwania prowadzonej kontroli końcowej.

W innych przypadkach WFOŚiGW może przeprowadzić kontrolę podczas wizytacji końcowej przed wypłatą ostatniej części dotacji. Celem kontroli jest potwierdzenie zgodnej z umową realizacji przedsięwzięcia, a także prawdziwości informacji i oświadczeń zawartych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz wnioskach o płatność.

Jednak w chwili obecnej, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (spowodowanej koronawirusem i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wydał komunikat dotyczący wprowadzenia nowych rozwiązań, które umożliwią bieżące przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć dostępny pod linkiem:

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/aktualnosci-wfoigw-w-rzeszowie-rss

Należy zapoznać się z zasadami przeprowadzanej kontroli, aby w trakcie realizacji inwestycji na podstawie zawartej umowy odpowiednio dokumentować jej przebieg, ponieważ w przypadku wezwania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konieczne będzie uzupełnienie o dodatkowe dokumenty potwierdzające zakres rzeczowy wynikający z przesłanych  wcześniej dokumentów.

Do pobrania: