Radymno zajęło szóste miejsce w Rankingu Gmin Podkarpacia 2020 roku. Ideą Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy. W ubiegłych edycjach było to 11 bądź 10 wskaźników cząstkowych, a tym roku wskaźnik syntetyczny jest wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących:

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019.
 • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019.
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2017–2019.
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2019r.
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019.
 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2019 r.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 – średni wynik w %.
 • Saldo migracji na 1000 ludności w 2019 r.
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2019 r.
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2019r.
 • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2019r.
 • Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2019r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2019r.
 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2019r.
 • Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2019r.
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2019r.

Wyniki Rankingu Gmin 2020 zostały ogłoszone 23 marca 2021 roku podczas Konferencji „Strategia rozwoju gminy oraz możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” organizowanej przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego oraz działające przy nim Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia.

Patronat honorowy nad Rankingiem objęli: Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego, patronat medialny Gazeta Codzienna Nowiny. Partnerem wydarzenia jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie.