Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 12 października 2021 r.,
o godz. 1400
. Sesja odbędzie w Sali Kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie przy ul. Lwowskiej 16.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r. – projekt 55/XXXVI.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r. – projekt 56/XXXVI.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 57/XXXVI.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Radymna – projekt 58/XXXVI.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Radymna – projekt 59/XXXVI.
 9. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o realizacji budżetu Miasta w I półroczu 2021 r.
 10. Informacja Burmistrza Miasta na temat stanu zaawansowania inwestycji realizowanych w 2021 roku wraz ze sposobami ich finansowania oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych
 11. Analiza stanu dróg miejskich z uwzględnieniem planu finansowania utrzymania zimowego dróg.
 12. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 13. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zapytania.
 16. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna

Andrzej Pacek

 

Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm