II OGŁOSZENIE

Miasto Radymno ogłasza sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z terenów stanowiących własność Miasta Radymna.

Planowana ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży:

 

Lp.

Gatunek drewna

Sortyment

Ilość drewna do sprzedaży

Cena brutto

[m3]

[zł]

stos 1

akacja

brzoza

S4 – drewno

średnio-

wymiarowe

opałowe

3,90

489,29

stos 2

topola

5,20

537,26

stos 3

jesion

świerk

1,04

114,74

stos 4

iglaste (świerk, tuja)

1,95

201,47

stos 5

jesion

2,43

298,89

 

Sprzedaż drewna odbędzie się w formie licytacji 10 listopada 2021 r. na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie przy ul. Lwowskiej 9, godz. 10.00.

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w licytacji drewna opałowego jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia nr 1 i nr 2, w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. do godz. 10.00.

Zainteresowani zakupem drewna przed złożeniem formularza zgłoszeniowego winni zapoznać się z przedmiotem sprzedaży – drewno zgromadzone jest na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie przy ul. Lwowskiej 9. Oględzin drewna dokonać można w godzinach pracy zakładu, tj.: od godz. 7.00 do 15.00.

Osoby fizyczne uczestniczące w licytacji winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Licytacja uznana będzie jako ważna bez względu na liczbę uczestników, a jej rozstrzygnięcie jako pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą.

Drewno zostanie wydane oferentowi po przedstawieniu dowodu zapłaty faktury VAT wystawionej przez sprzedającego.

Załadunek i transport zakupionego drewna leży po stronie oferenta.

Oferent odbierze drewno z miejsca składowania w terminie ustalonym ze sprzedającym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zapłaty faktury VAT wystawionej przez sprzedającego.

Download

Download

Download