Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 z późn. zm.) w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 30 listopada 2021 r., o godz. 14:00 – sesja zdalna.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r. – projekt 60/XXXVII.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień – projekt 61/XXXVII.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Radymna– projekt 62/XXXVII.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Radymno od Powiatu Jarosławskiego zadania publicznego w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie miasta Radymna w roku 2022– projekt 63/XXXVII.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Radymna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022– projekt 64/XXXVII.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, placów zabaw i siłowni plenerowych, położonych na terenie Miasta Radymna projekt 65/XXXVII.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2020 r.
 12. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 13. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zapytania.
 16. Zakończenie obrad sesji.

  Przewodniczący
  Rady Miasta Radymna

  Andrzej Pacek

   

  Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm