Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 28 grudnia 2021 r., o godz. 09:00 w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie, ul. Lwowska 16, 37-550 Radymno

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2022 rok – projekt 69/XXXIX.
4a) przedstawienie Radzie projektu uchwały;
4b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta
Radymna na 2022 r.;
4c) opinie komisji stałych Rady Miasta Radymna;
4d) opinia Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Radymna w sprawie projektu
uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2022 r.;
4e) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2022 r.;
4f) głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 70/XXXIX.
5a) przedstawienie Radzie projektu uchwały;
5b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. – projekt 75/XXXIX.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/174/2020 Rady Miasta Radymna z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt 74/XXXIX.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/171/2020 Rady Miasta Radymna z dnia 1 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radymna – projekt 71/XXXIX.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022– projekt 76/XXXIX.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radymna – projekt 72/XXXIX.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2019 z dnia 31 stycznie 2019 Rady Miejskiej
w Radymnie w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w Radymnie – projekt 73/XXXIX.
12. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zapytania.
16. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm