Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372, z późn. zm.) w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021.2095, z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Miasta Radymna w dniu 28 stycznia 2022 r., o godz. 14:00 – sesja zdalna.
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 1/XL.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 2/XL.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 3/XL.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Radymna na lata 2021-2030 – projekt 4/XL.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Radymna na rok 2022- projekt 5/XL.
9. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miasta Radymna na rok 2022- projekt 6/XL.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Radymna – projekt 7/XL.
11. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zapytania.
15. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm