Miasto Radymno ogłasza sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z terenów stanowiących własność Miasta Radymna.

 

Planowana ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży:

 

Lp. Gatunek drewna Sortyment Ilość drewna do sprzedaży Cena brutto
[m3] [zł]
stos 2 topola 5,20 402,95
stos 4 iglaste (świerk, tuja) 1,95 151,10

 

Sprzedaż drewna odbędzie się w formie licytacji 17 marca 2022 r. na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie przy ul. Lwowskiej 9, godz. 10.00.

 

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w licytacji drewna opałowego  jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia nr 1 i nr 2,  w terminie do dnia 16 marca 2021 r. do godz. 10.00.

 

Zainteresowani zakupem drewna przed złożeniem formularza zgłoszeniowego winni zapoznać się z przedmiotem sprzedaży – drewno zgromadzone jest na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie przy ul. Lwowskiej 9. Oględzin drewna dokonać można w godzinach pracy zakładu, tj.: od godz. 7.00 do 15.00.

 

Osoby fizyczne uczestniczące w licytacji winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Licytacja uznana będzie jako ważna bez względu na liczbę uczestników, a jej rozstrzygnięcie jako pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą.

 

Drewno zostanie wydane oferentowi po przedstawieniu dowodu zapłaty faktury VAT wystawionej przez sprzedającego.

 

Załadunek i transport zakupionego drewna leży po stronie oferenta.

 

Oferent odbierze drewno z miejsca składowania w terminie ustalonym ze sprzedającym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zapłaty faktury VAT wystawionej przez sprzedającego.

 

Download

Download

Download