Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559) zwołuję XLII Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 22 marca 2022 r., o godz. 1400 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Radymna.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 14/XLII.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 15/XLII.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Radymna – projekt 16/XLII.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie Miasta Radymna – projekt 17/XLII.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu – projekt 18/XLII.
10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymna – 19/XLII.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – projekt 20/XLII.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Miasta Radymna oraz określenia sezonu kąpielowego– projekt 21/XLII.
13. Sprawozdanie z pracy wszystkich Komisji Rady Miasta Radymna za rok 2021.
14. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Radymna za rok 2021.
15. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
16. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zapytania.
19. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm