Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559) zwołuję XLIV Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 26 maja 2022 r., o godz. 12:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Radymna w sprawie „Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2023”. – projekt 27/XLIV.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie Miasta Radymna – projekt 28/XLIV.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Radymna do rozpatrzenia skargi i przekazanie jej według właściwości – 29/XLIV.
7. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
9. Zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm