XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Radymna – 14 czerwca 2022 r. o godz. 9:00

wpis w: Aktualności | 0

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559) zwołuję XLV nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Radymna
w dniu 14 czerwca 2022 r., o godz. 09:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 30/XLV.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 31/XLV.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/272/2021 z dnia 28 grudnia 2021r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 32/XLV.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 – projekt 33/XLV.
7. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem