Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 ze zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 29 czerwca 2022 r., o godz. 13:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. „Raport o stanie Miasta Radymna – rok 2021” – rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty nad raportem.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Radymna – projekt 34/XLVI.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radymna za rok 2021 – projekt 35/XLVI:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2021 rok;
2) sprawozdanie finansowe Miasta Radymna za rok 2021;
3) informacja o stanie mienia Miasta Radymna;
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radymna;
5) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za rok 2021;
6) dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Radymna za rok 2021 – projekt 36/XLVI:
1) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymna za wykonanie budżetu w 2021 r.;
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok – projekt 37/XLVI.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok – projekt 40/XLVI.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 – projekt 38/XLVI.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Radymno w roku szkolnym 2022/2023 – projekt 39/XLVI.
12. Informacja Burmistrza Miasta o współpracy Miasta Radymna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
13. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
14. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zapytania.
17. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem