Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 1.Projekt przewiduje wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji z wykorzystaniem bazy usług rozwojowych.

TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU: 14.07.2022 r. godzina 8:00.
TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 04.08.2022 r. godzina 15:00. Zastrzega się, zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: System Operatora: https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/ .
FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora, następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania należy go:
a) wydrukować, podpisać, dołączyć skan w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora z zastrzeżeniem iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą) w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.
b) podpisać podpisem kwalifikowalnym oraz dołączyć podpisany dokument PDF w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora. Zapisanie podpisanych dokumentów w formie innym niż PDF pozostawia go bez rozpatrzenia.
DOSTĘPNA ALOKACJA: 204.562,80 PLN.
Podczas rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych Przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi preferencjami:
posiadanie wiodącego PKD w sekcji: E36, E37, E39 – premia na etapie rekrutacji 5 pkt;
brak skorzystania ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 – premia na etapie rekrutacji 4 pkt;
dokonanie wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – premia na etapie rekrutacji 3 pkt;
wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej kobiety/osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – premia na etapie rekrutacji 2 pkt.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ZGŁOSZENIOWĄ DOSTĘPNE SĄ STRONIE PROJEKTU:

www.arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/.