Działając na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559, z późn. zm.) zwołuję XLVII nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 15 lipca 2022 r., o godz. 0800 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 42/XLVII.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/272/2021 z dnia 28 grudnia 2021r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 43/XLVII.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 – projekt 44/XLVII.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Radymna – projekt 45/XLVII.
7. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem