Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że przystąpiła do XXI Edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczy w Programie od 2007 roku i przyznała już 107 stypendiów.

W roku akademickim 2022/2023 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” planuje przyznać  5 stypendiów. Roczne stypendium wynosi 7 000 zł, które będzie wypłacane w 10 ratach, od października 2022 r. do lipca 2023 r. maturzystom mieszkającym na terenie działania naszej LGD, tj. teren obejmujący obszar 8 Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

 

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie w terminie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16:00.

Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r.

Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:

 

  • obywatelstwo polskie lub posiadanie Karty Polaka,

 

  • ukończenie liceum lub technikum lub szkoły branżowej II stopnia i zdanie egzaminu maturalnego w 2022 r. oraz osiągnięcie na egzaminie maturalnym liczby punktów nie niższej niż 100 – algorytm obliczania liczby punktów znajdziesz na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/

 

  • przyjęcie w roku akademickim 2022/2023 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Wykaz uczelni akademickich pod linkiem: www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uczelnie-akademickie_XXI_edycja.pdf,

 

  • mieszkanie na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców) nie krócej niż 2 lata, potwierdzone zameldowaniem,

 

  • pochodzenie z rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2 107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

 

  • posiadanie rekomendacji Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.

 

 

UWAGA

Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line.

Bez rekomendacji złożenie wniosku za pomocą systemu nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Więcej informacji w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu e-mail –lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com oraz pod nr tel.: (16) 621 90 65

 

 

 

 

Pomocne linki:

 

www.stypendia-pomostowe.pl/ – link na główną stronę

 

www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/ – link na stronę do obliczania algorytmu