Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559) zwołuję XLVIII Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 13 września 2022 r., o godz. 12:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie przygotowań samorządowych jednostek oświatowych do realizacji zadań związanych z rozpoczęciem roku szkolnego /dyrektorzy jednostek oświatowych/.
5. Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat realizacji zadań za 2021 r.
6. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji budżetu Miasta w I półroczu 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 49/XLVIII.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radymna na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026 – 2030” – projekt 50/XLVIII.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnianych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radymno – projekt 47/XLVIII.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu skargi i wskazania organu właściwego – projekt 46/XLVIII.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie – 48/XLVIII.
12. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zapytania.
16. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem