Przypominamy Przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 30 września 2022 r. należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na konto Urzędu Miasta nr: 03 1020 4391 0000 6602 0215 4557, lub do kasy Urzędu.

Powyższy obowiązek wynika z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).

Na podstawie art. 18 ust. 12 b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z póź. zm.), w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie  do 30 września 2022 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30 % opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym określonej w art.11 ¹ ust.2 albo 5.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.