Działając na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559, z późn. zm.) zwołuję XLIX nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 27 września 2022 r., o godz. 09:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 51/XLIX.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 52/XLIX.
5. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem