Pakiety żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 są wydawane w Budynku Urzędu Miasta , wjazd od strony garażu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 14.00.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, korzystających z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony);

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Kryterium dochodowe do otrzymania powyższej pomocy to:

– 1702,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej ,

– 1320,00 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radymnie , tel.: 166281273 w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowanie do otrzymania powyższej pomocy.