Burmistrz Miasta Radymna, w związku z powstałymi oszczędnościami w projekcie pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” ogłasza dodatkowy nabór.

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane dzieci, będące uczniami szkoły podstawowej lub szkoły średniej zamieszkujące Miasto Radymno, których członkowie rodziny (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), byli w przeszłości zatrudnieni w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej (tzw. PPGR)

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu powinny złożyć wymagane dokumenty do dnia 21.10.2022r. w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna.

Liczba miejsc w projekcie ograniczona.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

Dokumenty złożone po wyżej wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Miasta Radymna pok. 26, tel. 16 628 24 17 w. 34.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. Oświadczenie o zapewnieniu dostępu do Internetu – pobierz tutaj
 2. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy) – pobierz tutaj
 3. Oświadczenie dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (jeśli dotyczy) – pobierz tutaj
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz tutaj
 5. Dokumenty potwierdzające, że członek rodziny był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tzw. PPGR)

  Z dokumentu musi jasno wynikać, iż członek rodziny był zatrudniony w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tzw. PPGR)

 6. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą która była zatrudniona w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tzw. PPGR), a na którą się powołuje w oświadczeniu (np. akt urodzenia, skrócony odpis aktu ślubu).
 1. Kserokopia legitymacji szkolnej lub zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły.
 2. Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o nie otrzymaniu w latach 2020 i 2021 Pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego.
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu sprzętu komputerowego zakupionego z innych środków – pobierz tutaj
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – pobierz tutaj