Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559) zwołuję LI Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 15 Listopada 2022 r., o godz. 13:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 56/LI.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 57/LI.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 58/LI.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Radymna– projekt 59/LI.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Radymno od Powiatu Jarosławskiego zadania publicznego w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie miasta Radymna w roku 2023 – projekt 60/LI.
8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr L/331/2022 Rady Miasta Radymna z dnia 25 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina – projekt 61/LI.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zapytania.
15. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem