Działając na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559, z późn. zm.) zwołuję LIII nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 20 grudnia 2022 r., o godz. 10:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2022 r. – projekt 67/LIII.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu – projekt 68/LIII.
5. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem